Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu e-otoczenie.pl  

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Operatora prowadzącego Serwis znajdujący się pod adresem www.e-otoczenie.pl. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego, wyrażenia pisane w nim wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, dostępnym pod adresem www.e-otoczenie.pl/regulamin-sklepu

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Trendmaker Dabigo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Pszczelna 48/3, 30-431 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312246, NIP 676-238-22-56, REGON 120759516. Kontakt z Administratorem jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@e-otoczenie.pl lub pod numerem telefonu: 801 050590.

 

  1. 1.      Gromadzenie danych osobowych

 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie dostępnych online formularzy: założenia Konta oraz złożenia Zamówienia, a także w trakcie kontaktu email lub telefonicznego.

 

Klient może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak z uwagi na specyfikę usługi świadczonej drogą elektroniczną, jaką Umowa Obsługi Konta i umożliwienie Klientowi zawieranie Transakcji za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z tych usług nie jest możliwe anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych). Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcji.

 

Warunkiem zawarcia Umowy Obsługi Konta jest podanie danych wymienionych w formularzu zakładania Konta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a także akceptacja postanowień Regulaminu Serwisu i niniejszej Polityki Prywatności. Podanie danych, akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie Umowy Obsługi Konta.

 

Warunkiem dokonywania Transakcji za pośrednictwem Serwisu jest podanie danych wymienionych w formularzu składania Zamówienia, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz danych do wystawienia faktury. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie Transakcji.

 

  1. 2.      Zakres gromadzonych danych osobowych. Okres przechowywania danych

 

2.1.   Dane gromadzone w związku z założeniem Konta i składaniem Zamówień

 

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy Obsługi Konta, tj.: imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta.

 

2.2.   Dane Dodatkowe gromadzone w związku ze składaniem Zamówienia i zawieraniem Transakcji

 

Administrator przetwarza także dane osobowe, wymagane przez Dystrybutora do złożenia Zamówienia i zawarcia Transakcji, takie jak imię, nazwisko, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz dane do wystawienia faktury.

 

2.3.   Dane gromadzone w związku z usługą newslettera

 

O ile Klient wyrazi na to zgodę, dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora wysyłki newslettera. Zgoda udzielona w trybie niniejszego ustępu lub jej brak, nie wpływa na możliwość korzystania z Serwisu.

 

2.4.   Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e-mailowym

 

W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (Klient, lub osoba niebędąca Klientem) kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane Klienta takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi.

 

2.5.   Dane gromadzone automatycznie (dane eksploatacyjne)

 

Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne) w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 2.1 i 2.2 powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu.

 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

3.1.   Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym umożliwienia zawarcia Umowy Obsługi Konta, zawierania Transakcji oraz umożliwienia Administratorowi komunikacji z Klientami w sprawach związanych z działalnością Serwisu (w szczególności takich jak informacje o zmianach Regulaminu lub OWU, przewidywanych przerwach technicznych, wymiany korespondencji związanej z reklamacjami).

3.2.   Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany przez Administratora także na potrzeby świadczenia usługi newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda wyrażona przez Klienta.

3.3.   Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni jego produktów i usług.

3.4.   Dane eksploatacyjne, o których mowa w punkcie 2.5 powyżej będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.

3.5.   Administrator będzie przetwarzać dane Klientów także na potrzeby dokonywania rozliczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może mieć miejsce także po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 

  1. 4.     Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

 

4.1.   Administrator przekazuje dane Klienta Dystrybutorowi w celu złożenia Zamówienia przez Klienta i zawarcia Transakcji między Klientem a Dystrybutorem. Dane Klienta udostępniane są także firmom kurierskim/dostawczym w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia obejmującego dostawę Produktów do miejsca inwestycji.

4.2.   Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4.3.   Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Klientów podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.

 

  1. 5.     Uprawnienia osoby której dane dotyczą

 

5.1.   Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.   W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z pkt. 3.3 niniejszej Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.3.   W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi newslettera, na podstawie zgody Klienta, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5.4.   Uprawnienia o których mowa w pkt. 5.1 - 5.3 powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem (w tym w szczególności przesłanie e-maila na adres: kontakt@e-otoczenie.pl) lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu (o ile takie narzędzia będą dostępne).

 

  1. 6.     Pliki cookies

 

6.1.   Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej www.e-otoczenie.pl w urządzeniu Klienta instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies").

6.2.   Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.3.   Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.

6.4.   Korzystając ze strony internetowej Administratora, Klient wyraża zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Klient może w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.5.   Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

  1. 7.     Zabezpieczenie danych

 

7.1    Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów.

7.2    Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

7.3    Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

7.4    Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerem Administratora podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.

7.5    Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych i zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.