REGULAMIN SERWISU

e-otoczenie.pl


Niniejszym Regulamin Serwisu („Regulamin”) określa zasady korzystania przez Klienta z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://www.e-otoczenie.pl („Serwis”), administrowanego przez TRENDMAKER DABIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z/s Pszczelna 48/3 30-349 Kraków, Polska, (KRS: 0000312246, NIP: 6762382256, REGON: 120759516) oddział w Krośnie Odrzańskim, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. tel.: 801 050 590, email: kontakt@e-otoczenie.pl („Operator”).

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.

Zasady korzystania z Serwisu przez Kontrahenta określają odrębne umowy zawarte przez Operatora z Kontrahentem i niniejszy Regulamin nie ma do nich zastosowania.  

W ramach Serwisu Dystrybutorzy prezentują, promują, reklamują oraz oferują Klientom Produkty i Usługi w zakresie aranżacji przestrzeni wokół domu, biura i inny obiektów budowlanych . Za pośrednictwem Serwisu Klienci mogą zawierać Transakcje z Dystrybutorami.  

Funkcją Operatora w ramach Serwisu jest jego utrzymanie, w szczególności Operator nie jest stroną Transakcji zawieranych przez Klientów z Dystrybutorami z wykorzystaniem Serwisu

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Serwis– serwis internetowy prowadzony i administrowany przez Operatora umożliwiający zawarcie Transakcji pomiędzy Klientem a Dystrybutorem, funkcjonujący pod adresem www.e-otoczenie.pl;

 2. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin;

 3. Dystrybutor –przedsiębiorca zaakceptowany przez Operatora, korzystająca z Platformy w celu przedstawiania ofert dotyczących sprzedaży Produktów bądź Usług oraz zawierania Transakcji z Klientem;

 4. Projektant – osoba lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie Projektu w związku z zawarciem przez Dystrybutora i Klienta Transakcji, której przedmiotem są Usługi;  

 5. Transakcja – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Kontrahentem za pośrednictwem Serwisu, dotycząca nabycia Produktów lub Usług w procesie zainicjowanym przez  Klienta poprzez złożenie Zamówienia , której warunki określone są w odpowiednich OWU;

 6. Usługi – usługi oferowane przez Kontrahentów z wykorzystaniem Serwisu, tj. Usługa Projektowa Zasadnicza lub Usługa Projektowa Dodatkowa;

 7. Usługa Projektowa Zasadnicza - usługa projektowa, oferowana przez Dystrybutora za pośrednictwem Serwisu w ramach której Klient zamawia Projekt;

 8. Usługa Projektowa Dodatkowa - usługa projektowa, oferowana przez Dystrybutora za pośrednictwem Serwisu w ramach której Klient zamawia wizytę Projektanta we wskazanym przez Klienta miejscu inwestycji, w celu wykonania Projektu;

 9. Projekt - projekt aranżacji nawierzchni i/lub elewacji i/lub ogrodzenia, przygotowywany z wykorzystaniem Produktów w ramach Usługi Projektowej Zasadniczej;

 10. Usługa Operatora – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

 11. Umowa Obsługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) zawarta przez Operatora i Klienta z chwilą założenia Konta w Serwisie przez Klienta Na podstawie Umowy Obsługi Konta Operator umożliwia Klientowi dostęp do Konta;

 12. Konto - konto założone przez Klienta w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, w tym zawierania Transakcji;

 13. Produkty – zgodne z profilem Serwisu rzeczy ruchome oferowane przez Dystrybutorów z wykorzystaniem Serwisu;

 14. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu;

 15. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

 16. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu i zawierający Transakcje w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

 17. Cena Produktu – cena brutto określonego Produktu widoczna po wyświetleniu zakładki z danym Produktem. Cena Produktu nie stanowi oferty w rozumieniu k.c. oraz nie obejmuje kosztów dostawy Produktów;

 18. Karta - Karta Produktu bądź Usługi, zawierająca opis właściwości i cech określonego Produktu bądź Usługi oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wyświetlana na stronie Serwisu jako opis określonego Produktu bądź Usług, w tym także poprzez odwołanie do opisu / zestawienia danych i informacji znajdujących się na stronie Serwisu po wyświetleniu strony Serwisu przy zamówieniu określonego Produktu bądź Usługi;

 19. OWU – ogólne warunki umowy przedstawiane Klientowi przez Dystrybutora i akceptowane przez Klienta przed zawarciem Transakcji, warunkujące jej zawarcie oraz określające wraz z Zamówieniem wszelkie warunki Transakcji;

 20. Zamówienie – czynność Klienta prowadząca do zawarcia Transakcji;

 21. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

 1. ZAŁOŻENIE KONTA, UMOWA OBSŁUGI KONTA

 

 1. Operator prowadzi Serwis umożliwiający zawieranie Transakcji pomiędzy Klientem a Dystrybutorem w drodze przyjęcia przez Dystrybutora Zamówień składanych przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie i OWU.

 2. Serwis nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną Transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Dystrybutorów informacje dotyczące Produktów lub Usług.

 3. Założenie oraz prowadzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Nieodpłatnego prowadzenia Konta przez Operatora nie należy mylić z nieodpłatnym charakterem Transakcji zawieranych za pośrednictwem Serwisu z Dystrybutorami.

 4. Usługa Operatora jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, od chwili założenia Konta zgodnie z Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 5. Założenie Konta następuje poprzez poprawne wypełnieniei zatwierdzenie formularza rejestracyjnego Serwisu. Podczas zakładania Konta, Klient podaje na formularzu swoje imię, nazwisko, adres e-mail, a także ustanawia i potwierdza swoje hasło. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia Konta.

 6. Założenie Konta Klienta wymaga także uprzedniego zapoznania się oraz akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 7. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza i gwarantuje Operatorowi, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

 8. Zawierając Umowę Obsługi Konta, Klient oświadcza Operatorowi, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się:

 1. do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami Regulaminu Serwisu i nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w tym w szczególności w taki sposób, by nie naruszyć uprawnień Operatora do Serwisu, ani składających się na niego elementów, ani nie zakłócić funkcjonowania Serwisu;

 2. do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta;

 3. do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w Serwisie jakichkolwiek treści (w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów) naruszających prawo, Regulamin Serwisu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje (o ile będzie istniała możliwość publikowania treści w Serwisie) jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych;

 4. do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Transakcji;

 5. do zapewnienia, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, a w razie zmiany tych danych do niezwłocznego powiadomienia Operatora o takiej zmianie celem ich aktualizacji;

 6. do zapewnienia, że wszelkie oświadczenia złożone przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Konta oraz przy zawieraniu Transakcji będą prawdziwe przez cały okres ich obowiązywania;

 7. do zawierania i wykonywania Transakcji zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu, OWU, dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym praw osób trzecich.

 1. Po akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz przesłaniu danych Operatorowi za pośrednictwem Serwisu, Konto zostaje założone, a Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowa Obsługi Konta pomiędzy Klientem a Operatorem zostaje zawarta.

 2. Klient może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń posiadających połączenie z siecią Internet (w szczególności komputer, telefon, tablet) poprzez przeglądarkę internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych Usług Operatora, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także plików cookies.

 3. Klient nie ma prawa udostępniania Konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Klientów. Wszelkie skutki takich działań obciążają wyłącznie Klienta.  

 4. Klient może rozwiązać Umowę Obsługi Konta w każdej chwili na swoje żądanie - wyrażone przez e-mail wysłany z adresu Klienta wskazanego przy rejestracji Konta, na adres: kontakt@e-otoczenie.pl. Umowa Obsługi Konta rozwiązuje się z chwilą dezaktywacji Konta przez Operatora, przy czym, Operator zobowiązany jest dokonać takiej dezaktywacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania rozwiązania Umowy Obsługi Konta przez Klienta.

 5. Serwis może rozwiązać Umowę Obsługi Konta z Klientem w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: (a) podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub składania przez Klienta nieprawdziwych oświadczeń, (b) likwidacji Serwisu, (c) naruszania przez Klienta przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów.   

 6. Rozwiązanie Umowy Obsługi Konta pozostaje bez wpływu na skuteczność złożonych przez Klienta Zamówień, zawartych Transakcji i wynikające z nich rozliczeń.

 7. Kontakt Operatora z Klientem następuje poprzez Konto lub w inny wskazany w Regulaminie sposób. Kontakt Klienta z Dystrybutorem następuje za pośrednictwem Konta oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej, o ile te strony Transakcji nie ustalą inaczej, w szczególności w sposób wskazany w OWU.

 

 1. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY OBSŁUGI KONTA I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

 

 1. Operator dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu, przy czym nie stanowi to gwarancji ani zapewnienia nieprzerwanego działania Serwisu. Operator zastrzega możliwość przerw w funkcjonowaniu Serwisu bądź niektórych jego funkcjonalności, w szczególności z przyczyn technicznych w tym konserwacyjnych bądź organizacyjnych, przy czym Operator zobowiązuje się dołożyć starań aby przerwy te były możliwie jak najmniej uciążliwe dla Klientów.

 2. Klient nie może dostarczać Serwisowi treści o charakterze bezprawnym.  

 3. Serwis dokłada najwyższych starań, aby informacje prezentowane w Serwisie przez Dystrybutorów, w szczególności w treści Kart były zgodne z aktualnym stanem faktycznym, wskazując jednak, że ewentualną odpowiedzialność za prezentowane w Serwisie przez Dystrybutorów informacje, ponoszą Dystrybutorzy..

 4. Podane w Serwisie informacje, ceny i terminy dostaw Produktów bądź realizacji Usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. W celu sprawdzenia aktualności ceny, aktualności treści Karty, możliwości realizacji Usługi, Klient powinien potwierdzić tę okoliczność z odpowiednim Dystrybutorem.

 5. Za pośrednictwem Serwisu Klient może zawierać Transakcje wyłącznie  z Dystrybutorem. Możliwość składania Zamówień i zawierania Transakcji może zostać ograniczona jedynie do określonego geograficznie przez Dystrybutora zakresu jego działalności w ramach Serwisu.  

 6. Operator nie jest stroną Transakcji, wobec czego nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Transakcji przez którąkolwiek ze stron Transakcji.

 7. Zawarcie Transakcji następuje poprzez skuteczne złożenie Dystrybutorowi przez Klienta Zamówienia  

 8. Zawarcie i realizacja Transakcji odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich OWU. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji OWU. Dystrybutor i Klient mogą zmienić treść Transakcji w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Taka zmiana nie ma i nie może mieć wpływu na zakres uprawnień i obowiązków osób nie będących stronami takiej Transakcji.

 9. Zapłata realizowana jest w sposób wskazany w OWU, a Zamówienie uważa się za opłacone z chwilą wpływu odpowiednich kwot na rachunek bankowy Dystrybutora.

 10. Zakres Produktów lub Usług objętych możliwościami zakupu za pośrednictwem Serwisu może ulegać zmianie, co w szczególności oznacza, iż określone Produkty mogą być usuwane z Serwisu a ich zakup może nie być możliwy.

 11. W każdym przypadku gdyby zaistniała okoliczność odpowiedzialności Operatora względem Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność taka ograniczona jest do rzeczywistej straty.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi Operatora („Reklamacja”).

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Operatora wskazany w Regulaminie bądź poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany w nagłówku Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia stanowiącego przyczynę Reklamacji.

 4. Reklamacja będzie rozpoznana w terminie 14 dni od jej daty otrzymania.

 5. Reklamacje dotyczące zawartych Transakcji, w tym wad Produktów bądź Usług będących przedmiotem Transakcji, bądź też nienależytego wykonania bądź niewykonania Transakcji należy kierować do Dystrybutora będącego stroną Transakcji. Reklamacje niedotyczące Usługi Operatora nie będą rozpoznawane przez Operatora.

 

 1. INFORMACJA HANDLOWA

 

Klient zawierając Umowę Obsługi Konta z Operatorem może (ale nie ma obowiązku) wyrazić zgodę na przesyłanie przez Operatora informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), w tym newslettera dotyczącego Produktów i Usług oferowanych przez Dystrybutorów. Klient może korzystając z odpowiedniej funkcjonalności w każdym czasie udzielić bądź cofnąć zgodę na przekazywanie w/w informacji handlowej.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Klient może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku chęci założenia Konta oraz dokonywania Transakcji Klient zobowiązany jest do podania Operatorowi swoich danych osobowych, określonych szczegółowo w Polityce Prywatności.

 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Operatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Operator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Operatora lub realizacji Transakcji), które podane zostały przez Klienta w formularzu rezerwacji oraz przy składaniu Zamówienia.

 4. Jeżeli Klient korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Klienta do odpowiedzialności.

 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora zawarte są w Polityce Prywatności Serwisu.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE I INNE DOBRA NIEMATERIALNE

 

 1. Strona internetowa na której zlokalizowany jest Serwis, treść Serwisu, treść Kart, są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do projektu strony Serwisu, jak i do jej zawartości, tekstów, fotografii, rysunków, kształtów, odwzorowań, loga, logotypu, linii produktowych, oznaczeń poszczególnych pozycji asortymentowych takich linii w formie słownej lub graficznej przysługują Operatorowi lub Dystrybutorowi.

 2. Bez zgody Operatora bądź Dystrybutora wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta dóbr wskazanych w ust. 1 w zakresie w jakim podlegają one ochronie prawnej. Bezprawne wykorzystywanie dóbr tam określonych może wiązać się z w szczególności odpowiedzialnością cywilną (w tym finansową) i karną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 roku.

 2. Umowa dotycząca Usługi Operatora zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

 3. Niniejszy Regulamin wydany jest wyłącznie w języku polskim.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub OWU z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. konieczność dostosowania Regulaminu lub OWU do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin lub OWU i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu lub OWU w celu zachowania ich zgodności z prawem;

 2. konieczność dostosowania Regulaminu lub OWU do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;

 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie lub OWU;

 6. przeciwdziałanie nadużyciom;

 7. poprawa obsługi Klientów;

 8. zmiana procesu zawierania Transakcji za pośrednictwem Serwisu.

 1. Zmieniony Regulamin lub zmienione OWU zostaną udostępnione w Serwisie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu lub OWU Operator poinformuje Klientów poprzez komunikat w Serwisie oraz poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail podany przez nich przy zakładaniu Konta o zmianie Regulaminu lub OWU (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

 2. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie rozwiąże Umowy Obsługi Konta zgodnie z zasadami określonymi w pkt. II ust. 11. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu.

 3. Zmiana Regulaminu lub OWU nie będzie mieć wpływu na Umowy Obsługi Konta oraz Transakcje dokonane przed taką zmianą, do których zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady.

 4. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Operator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jednocześnie Operator informuje, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 5. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Czyniąc zadość obowiązkom wynikającym z przepisów prawa Operator informuje, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Operatorem, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 7. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 8. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, przy czym o ile przepisy prawa w szczególności z uwagi na osobę Klienta nie przewidują właściwości wyłącznej określonego Sądu bądź uprawnienia Klienta do wyboru Sądu, Sądem rozpoznającym spór będzie właściwy sąd we Wrocławiu.

 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.