REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI E-PROJEKT ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY E-COMMERCE.

Niniejszy Regulamin („Regulamin”), stanowi o zasadach zawarcia z wykorzystaniem jednej z funkcjonalności Serwisu Internetowego zlokalizowanego na stronie www.libet.pl („Serwis”) przez Klienta i LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332) przy ul. Powstańców Śląskich 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, NIP 525-24-22-424, REGON 141349437, tel.: 071 335 11 01, fax.:071 335 11 00, email:kontakt@libet.pl, umowy bądź umów dotyczących: (a) świadczenia usługi projektowania aranżacji nawierzchni z elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET („Umowa Zasadnicza”), (b) świadczenia usługi wsparcia Klienta w ramach wykonania Umowy Zasadniczej wizytą projektanta aranżacji nawierzchni z elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET („Umowa Dodatkowa”).
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: (a) Projekt Koncepcyjny („Projekt”) – projekt koncepcyjny aranżacji nawierzchni i/lub elewacji i/lub ogrodzenia, z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET wykonywany na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie, (b) LIBET – Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5; (c) APS – przedsiębiorca pozostający z LIBET w stałych stosunkach gospodarczych, który posiada w swojej ofercie handlowej produkty z oferty LIBET; (d) Klient – osoba fizyczna, będąc w myśl powszechnie obowiązujących w dacie złożenia Zamówienia przepisów konsumentem, która zamawia wykonanie Projektu do swojego własnego użytku, (e) inne określenia wedle innych definicji wskazanych w Regulaminie w cudzysłowie i nawiasie.

I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Projekt, nie jest projektem, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jak i w aktach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza w szczególności, iż co do Projektu nie są stosowane wymogi i obowiązki przewidziane w tych aktach. Projekt jest koncepcją aranżacji nawierzchni i/lub elewacji i/lub ogrodzenia, z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET.
2. Projekt nie jest w szczególności aktem zezwalającym w jakimkolwiek zakresie na prowadzenie działań inwestycyjnych czy budowlanych i nie może być wykorzystywany w procedurze uzyskiwania zgody bądź zgłoszenia realizacji tego typu czynności, działań bądź zamierzeń ani w jakiejkolwiek innej procedurze związanej ze spełnieniem wymogów publicznoprawnych związanych z aktywnością w zakresie prowadzenia działań budowlanych.
3. Kontakt z Klientem następuje poprzez Konto Klienta. O ile Regulamin tak wskazuje kontakt z Klientem następuje z wykorzystaniem poczty elektronicznej bądź w inny sposób wskazany w Regulaminie .
4. Zapłata realizowana jest przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowych na rachunek bankowy LIBET.
5. Projekt zostanie wykonany zgodnie z Regulaminem, na podstawie zamówienia Klienta („Zamówienie”) złożonego za pośrednictwem Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienie może być skutecznie złożone jedynie po: (a) zarejestrowaniu się przez Klienta w Serwisie (skutkiem którego powstaje „Konto Klienta”), przy czym rejestracja w Serwisie następuje po przekazaniu danych koniecznych do rejestracji oraz akceptacji polityki prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”), (b) akceptacji Regulaminu, (c) spełnieniu innych warunków przewidzianych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w szczególności wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie przez LIBET na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie danych osobowych Klienta.
6. Jednym Zamówieniem można objąć więcej niż jeden typ E-PROJEKTU o ile dotyczy ono tej samej posesji (tj. działki gruntu, bądź działki bezpośrednio sąsiedniej o ile ma ona tego samego właściciela co działka na której, ma być wykonana podstawowa część E-PROJEKTU), o zakresie E-PROJEKTU w tym także, co do typów E-PROJEKTU rozstrzyga Zamówienie, które w tym zakresie nie może być poddane jakimkolwiek zmianom czy uzupełnieniom choćby treść Regulaminu czy Umowy zezwalała na składanie uwag czy innych korekt.
7. Zamówienie może być złożone jedynie przez konsumenta. Złożenie Zamówienia będzie traktowane przez LIBET, jako oświadczenie osoby zamawiającej, iż jest konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do stosunku prawnego ukształtowanego Zamówieniem, na dzień 1 marca 2016 roku w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
8. Zamówienie może być złożone przez Klienta: (a) jedynie na swoją rzecz, (b) jedynie celem wykonania Projektu co do nieruchomości względem której Klientowi składającemu Zamówienie przysługuje tytuł prawny w postaci prawa własności bądź użytkowania wieczystego.
9. W przypadku gdy zostanie ujawnione, iż: (a) Klient nie jest konsumentem w myśl przepisów prawa obowiązujących w dacie zawarcia Umowy Zasadniczej bądź Umowy Dodatkowej, (b) uchybienie któremukolwiek z warunków opisanych w ust. 8 (powyżej), LIBET może odstąpić od każdej z umów zawartych z taką osobą, co nie wyłącza ani nie ogranicza innych możliwości dochodzenia przez LIBET względem Klienta dalszych roszczeń o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa takiego uprawnienia nie wyłączają.

II. TYP PROJEKTU.
1. Projekt występuje w typie: podjazd, ścieżka, taras, schody, ogrodzenie, elewacja, mała architektura, bądź innym wskazanym na Stronie www związanym ze szczegółem architektonicznym, który ma być objęty zakresem Projektu. Każdy z osobna z tych Projektów zwany jest dalej E-PROJEKT’em („E-PROJEKT”).
2. E-PROJEKT typu MAŁA ARCHITEKTURA będzie mógł być wykonany jeżeli obok innych warunków ustalonych dla E-PROJEKTU w Regulaminie będą łącznie spełnione także wszystkie poniższe warunki: (1) w projekcie tym mają być uwzględnione także w szczególności takie pojedyncze elementy małej architektury jak: piaskownica, donica, kwietnik, grill, ławka, pergola, altana (jedynie jak idzie o kształt i usytuowanie, bez wskazywania, ustalenia czy weryfikacji wymagań technicznych), (2) wykonanie tego projektu następuje wyłącznie na podstawie dostarczonych przez Klienta (w postaci elektronicznej bądź bezpośrednio o ile Projekt realizowany jest w trybie postanowień pkt. IV Regulaminu) aktualnych i zwymiarowanych planów zagospodarowania terenu (skala 1:200, 1:250 lub 1:500) oraz aktualnych rzutów przyziemia budynku w skali 1:100 lub 1:50.
3. Do E-PROJEKTU MAŁA ARCHITEKTURA stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące E-PROJEKTU lub PROJEKTU Z WIZYTĄ PROJEKTANTA, w zależności od wyboru rodzaju projektu przez Klienta przy zamówieniu, które nie są sprzeczne z zapisami.

III. WYKONANIE E-PROJEKTU.
1. E-Projekt będzie mógł być wykonany jeżeli Klient dostarczy łącznie wymagane materiały: (1) zdjęcia posesji, w tym rzut działki, (2) rzut parteru budynku w skali 1:100, (3) rzut sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:1500, (4) dodatkowo- informacje, fotografie, dane wskazane bądź żądane w ścieżce składania Zamówienia dotyczące obszaru, które mają być objęte zabudową, w tym szkice i inspiracje oraz złoży z wykorzystaniem Serwisu oświadczenie, iż wszelkie przedstawione i załączone w Serwisie mapy mapki, rzuty, układy, kształty, ukształtowania, ustawienia, proporcje, podziały, przebiegi sieci nadziemnych i podziemnych, są zgodne ze stanem faktycznym i istniejącym, aktualne, prawdziwe, prawidłowe, przedstawione w skali wskazanej w dokumentach, utrzymujące właściwe proporcje względem punktów odniesienia oraz brak jest innych obiektów tak nadziemnych jak i podziemnych niż wskazane w przedstawionych dokumentach.
2. W terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia i potwierdzenia przez Klienta w toku jego składania poprawność i kompletność przesłanych materiałów, LIBET weryfikuje poprawność materiałów z pkt. 1 oraz informuje o tym Klienta, przy czym niestwierdzenie uchybień w tym względzie nie ogranicza treści oświadczenia Klienta i nie stanowi o akceptacji tych materiałów jako podstawy wykonania E-PROJEKTU. W terminie kolejnych dwóch dni roboczych w przypadku nie stwierdzenia widocznych uchybień dokumentacji LIBET kontaktuje się w Klientem celem omówienia E- PROJEKTU. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem terminy wykonania E-PROJEKTU ulegają odpowiedniemu wydłużeniu .
W ramach kontaktu Klient i przedstawiciel LIBET dokonają ustaleń, których podjęcie jest konieczne bądź wskazane celem wykonania Projektu. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia tych ustaleń wpisem na Koncie Klienta.
3. Klient oświadcza, że akceptuje i jest mu wiadome, iż kolory elewacji, dachówek, ogrodzenia i innych elementów występujących na posesji wskazanych w procedurze konfiguracji warunków terenowych w ramach kolejnych kroków na Stronie www zmierzających do złożenia Zamówienia, należy traktować jako poglądowe i mogą być niedokładne bądź przybliżone w szczególności z uwagi na różne odwzorowanie tych samych kolorów przez monitory ekranowe. Powyższe dotyczy także już istniejących jak i planowanych elementów posesji występujących w tej procedurze, co w tym przypadku dotyczy także ich skali.
4. Projektant wykonuje koncepcję E-PROJEKT w terminie 14 dni roboczych od ostatecznej akceptacji poprawności materiałów z pkt. 2 i potwierdzenia ustaleń, o których tam mowa o ile były powzięte (zależnie który przypadnie później), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących wydłużenia terminu realizacji.
5. Klient akceptuje, iż za wady, nieścisłości, uchybienia tak wykonanego projektu wynikłe z okoliczności pozostających po stronie Klienta, w szczególności będące skutkiem niedokładności danych opisanych w pkt. 2, bądź niedokładności, niezupełności czy nieprawidłowości bądź niepełnej prawidłowości danych przekazanych LIBET, o których mowa z ust.1, dokonania zmian w sposobie urządzenia nieruchomości LIBET nie odpowiada.
6. Koncepcja E-PROJEKT zostanie wgrana do konta Klienta w formacie jpg. oraz pdf.
7. Klient może po zaprezentowaniu w sposób wskazany w Regulaminie pierwszej koncepcji E-PROJEKT’u dokonać zmiany materiału, który ma być ujęty w E-PROJEKCIE , przy czym uwagi te nie mogą rozszerzać zakresu Zamówienia w tym zmieniać typu E-PROJEKTU, zmieniać poprzednio przekazanych informacji w innym zakresie niż wyżej wskazany, w tym poprzednich uwag Klienta.
8. Dniem przekazania E-PROJEKTU Klientowi jest dzień umieszczenia jego końcowej wersji na Koncie Klienta.
9. E-PROJEKT będzie obejmować: (a) projekt nawierzchni wykonany w technice 2D w kolorach, w skali 1:50, 1:100 lub 1:200- według wyboru LIBET; (b) szczegóły techniczne układów: ilości zastosowanych rzędów, kierunki układania materiałów; (c) powiększenia ułożeń zastosowanych kształtów, (c) spis materiałów uwzględnionych w Projekcie bez wskazywania ich ilości , przy czym o ile Klient podejmie decyzję o złożeniu zamówienia drogą online w serwisie www.libet.pl na produkty konieczne do realizacji Projektu, Klient uzyska także wycenę w/w materiałów wg cen obowiązujących w przedmiotowej platformie.

IV. WYKONANIE E-PROJEKTU Z WIZYTĄ PROJEKTANTA.
1. E-PROJEKT inny niż wyłącznie E-PROJEKT MAŁA ARCHITEKRURA może być zrealizowany także w ten sposób, iż Klient Zamówieniem zamówi jedynie wykonanie E-PROJEKTU wskazując jego zakres, zamawiając także odrębną usługę tj. wizytę projektanta w ramach Umowy Dodatkowej a wszelkie dalsze szczegóły wykonania Projektu w tym zakres E-PROJEKTU co do typu E-PROJEKTU będzie ustalony przez Klienta i przedstawiciela LIBET („Projektant”) w trakcie spotkania na terenie planowanej inwestycji.
2. Wizyta Projektanta jest jednorazową usługą dostępną w ramach Umowy Dodatkowej. Każda kolejna wizyta projektanta w ramach odrębnej Umowy Dodatkowej o ile LIBET wyrazi na nią zgodę (przy czym nie ma takiego obowiązku) jest płatna i jej koszt wynosi w wymiarze brutto 300 PLN. Kolejna wizyta Projektanta stanowi nową usługę i kolejną Umowę Dodatkową, którą można zamówić za zgodą LIBET korzystając z Konta Klienta.
3. W zakresie zasad wykonania E-PROJEKTU w trybie określonym w niniejszym tytule odpowiednie zastosowanie mają postanowienia tytułu III z zmianami ustalonymi w niniejszym tytule.
4. W terminie dwóch dni roboczych od zawarcia Umowy, LIBET wyznaczy Projektanta, Projektant niezwłocznie podejmie kontakt z Klientem celem ustalenia terminu wizyty i spotkania, które z uwagi na okoliczności dotyczące LIBET nie przypadnie później niż w terminie siedmiu dni roboczych gdy strony będą je ustalać. Data, godzina i miejsce spotkania zostaną wprowadzone do Konta Klienta celem ich zaakceptowania a wizyta jak idzie o termin i adres będzie uznana za ustaloną o ile Klient potwierdzi ją na Koncie Klienta najpóźniej na pięć dni przed jej wstępnie ustalonym terminem.
5. E-PROJEKT będzie mógł być wykonany w trybie przewidzianym w niniejszym tytule jeżeli Klient podczas wizyty dostarczy projektantowi a Projektant potwierdzi to w protokole uzgodnień podpisanym przez Klienta: (1) rzut działki, (2) rzut parteru budynku w skali 1:100, (3) inne dokumenty wskazane przez Projektanta w Koncie Klienta najpóźniej na trzy dni przed uzgodnioną datą spotkania.
6. W terminie dwóch dni roboczych od spotkania z Klientem Projektant uzupełni dokumentację projektową na Koncie Klienta, którą Klient zaakceptuje na Koncie Klienta. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości akceptacja ma skutek opisany w tytule III pkt. 2 Regulaminu.
7. Projektant wykonuje pierwszą koncepcję E-PROJEKTU w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji, o której mowa w pkt. 6 (powyżej).
8. W przypadku gdy spotkanie z Projektantem nie odbędzie się z przyczyn niezawinionych przez LIBET, w szczególności w przypadku gdy Klient nie będzie obecny w umówionym czasie i miejscu spotkania, po upływie 30 minut od umówionej godziny rozpoczęcia spotkania Projektant ma prawo oddalić się z miejsca spotkania a Umowę Dodatkową uważa się za niewykonaną z przyczyn zawinionych przez Klienta co w szczególności oznacza, iż kwota nie zostanie zwrócona w jakimkolwiek zakresie.
9. W terminie … dni od daty planowanego spotkania Klient jest zobowiązany bądź uzupełnić dokumentację niezbędną do wykonania Projektu w trybie postanowień tytułu III bądź zamówić kolejną wizytę Projektanta w ramach kolejnej Umowy Dodatkowej. W przypadku niedokonania żadnej z tych czynności przez Klienta LIBET może odstąpić od Umowy Zasadniczej.
10. Postanowieniu ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku kolejnej nieobecności Klienta, przy czym, w takim przypadku LIBET może odstąpić od Umowy Zasadniczej bez zachowania wskazanego tam terminu i oczekiwania na dalsze działania Klienta.

V. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY ZASADNICZEJ I UMOWY DODATKOWEJ.
1. O treści Umowy Zasadniczej stanowią Zamówienie oraz Regulamin, oraz w zakresie wskazanym w Regulaminie inne dokumenty wskazane w Regulaminie. W/w dokumenty wiążą Strony w ten sposób, iż Regulamin wiąże w zakresie w jakim Zamówienie nie stanowi inaczej.
O treści Umowy Dodatkowej stanowią Zamówienie oraz Regulamin oraz w zakresie wskazanym w Regulaminie inne dokumenty wskazane w Regulaminie. W/w dokumenty wiążą Strony w ten sposób, iż Regulamin wiąże w zakresie w jakim Zamówienie nie stanowi inaczej.
2. Umowę Zasadniczą / Umową Dodatkową uznaje się za zawartą z chwilą wpływu na rachunek bankowy LIBET środków pieniężnych stanowiących cenę za wykonanie Umowy Zasadniczej / Umowy Dodatkowej.
3. Cena za E-PROJEKT wynosi brutto 1200 PLN. W przypadku realizacji E-PROJEKTU z wizytą Projektanta tj. zawarcia obok Umowy Zasadniczej także Umowy Dodatkowej, Cena E-PROJEKTU wynosi brutto 1200 PLN a cena wizyty Projektanta i tej usługi wynosi jednorazowo brutto 300 PLN. Ceny mogą być jednostronnie zmienione przez LIBET, co nie dotyczy Zamówień złożonych przed zmianą.
4. Wszelkie terminy dla LIBET ustalone w Regulaminie ulegają przedłużeniu o okres odpowiadający opóźnieniu w wykonaniu obowiązków, udzielaniu informacji przez Klienta.
5. Jeżeli LIBET nie jest w stanie dotrzymać ustalonego w Zamówieniu terminu jego realizacji, z powodu siły wyższej lub okoliczności, za które LIBET nie ponosi odpowiedzialności, zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu zapisem na Koncie Klienta i emailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym przy rejestracji wskazując nowy termin, w którym jest w stanie zrealizować Zamówienie. Klient może w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, odstąpić od Zamówienia dokonując odpowiedniego zapisu na Koncie Klienta bądź wysyłając email na adres poczty elektronicznej z którego otrzymał w/w informację. Nie odstąpienie od Zamówienia w tym terminie oznacza, że Klient zaakceptował termin wskazany przez LIBET. Realizacja Zamówienia w tak ustalonym terminie oznacza, że świadczenie LIBET zostało wykonane należycie i wyłączona jest jego odpowiedzialność z tytułu opóźnienia albo zwłoki w stosunku do pierwotnego terminu realizacji Zamówienia.
6. LIBET nie jest zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na podstawie Projektu.

VI. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE.
1. Autorskie prawa majątkowe do Projektu przysługują wyłącznie LIBET.
2. LIBET przekazując Projekt udziela Klientowi licencji niewyłącznej na jednorazowe wykorzystanie Projektu według specyfikacji materiałowej w nim określonej przy ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET, co do inwestycji której Inwestorem będzie Klient.
3. Dokonanie jakichkolwiek zmian w Projekcie wymaga zgody LIBET wyrażonej w formie pisemnej.
4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do zwielokrotnienia Projektu, dokonywania w nim zmian, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, bądź do wykorzystania Projektu do realizacji inwestycji w innym miejscu lub co do innych osób.
5. Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu praw do wykorzystania Projektu na jakiejkolwiek podstawie prawnej choćby zbył własność / prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której aranżacja nawierzchni była objęta Projektem.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZASADNICZEJ (WYKONANIE PROJEKTU).
1. Klient jest uprawniony odstąpić od niewykonanej Umowy Zasadniczej w przypadkach: (a) opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, (b) wskazanych w Regulaminie, (c) zwłoki w realizacji Zamówienia przekraczającej 21 dni roboczych wynikłej z przyczyn zawinionych przez LIBET.
2. LIBET jest uprawniona odstąpić od niewykonanej Umowy w przypadkach opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i Regulaminie.
3. LIBET jest uprawniona odstąpić od niewykonanej Umowy Zasadniczej w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach Regulaminu, a także w przypadku niedostarczenia przez Klienta dokumentów niezbędnych do wykonania E-PROJEKT’u w sposób przewidziany w tytule IV podczas wizyty Projektanta. W takim przypadku z uwagi na fakt, iż wykonanie E-PROJEKT’u i wizyta Projektanta są dwiema Umowami, podlega zwrotowi kwota 1200 PLN. Kwota 300 PLN z uwagi na fakt, iż dotyczy ona wykonania wizyty Projektanta nie podlega zwrotowi.
4. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, iż został powiadomiony, że po spełnieniu świadczenia (wykonaniu E-PROJEKTU) nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w trybie przepisów prawa dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
5. Klient nie może odstąpić od Umowy z uwagi na zawarcie jej poza lokalem LIBET bądź na odległość, z uwagi na okoliczność, iż E-PROJEKT jest dobrem służącym zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zasadniczej jest składane: (a) na zasadach ogólnych tj. w formie pisemnej na adres LIBET wskazany powyżej, (b) z wykorzystaniem formularza oświadczenia i funkcjonalności technicznej na Koncie Klienta.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zasadniczej przez LIBET składane jest: (a) na zasadach ogólnych tj. w formie pisemnej na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta, (b) na adres email Klienta wskazany przy konfiguracji Konta Klienta z adresu w domenie „@libet.pl”.
8. W każdym przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostało skutecznie złożone, LIBET zwróci Klientowi odpowiednią kwotę w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy z którego kwotę przekazano lub na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, o ile został wskazany.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DODATKOWEJ (WIZYTA PROJEKTANTA).
1. Klient jest uprawniony odstąpić od niewykonanej Umowy Dodatkowej przez LIBET w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Dodatkowej.
2. LIBET jest uprawniona odstąpić od niewykonanej Umowy Dodatkowej w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach Regulaminu.
3. Klient potwierdza, iż został powiadomiony i akceptuje, że po spełnieniu świadczenia (wykonaniu wizyty Projektanta) nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Dodatkowej w trybie przepisów prawa dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
4. Klient potwierdza, iż został powiadomiony i akceptuje, że nawet w przypadku nie spełnienia świadczenia (wykonaniu wizyty Projektanta zakończonej w sposób wskazany w tytule IV ) z uwagi na niestawiennictwo Klienta na umówionym z Projektantem spotkaniu, Klient nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Dodatkowej w trybie przepisów prawa dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z uwagi na fakt, iż okoliczności niespełnienia świadczenia leżą wyłącznie po stronie Klienta a LIBET wykonał wszelkie obowiązki jakie mógł wykonać bez stawiennictwa Klienta.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Dodatkowej jest składane: (a) na zasadach ogólnych tj. w formie pisemnej na adres LIBET wskazany powyżej, (b) na adres email kontakt@libet.pl, (c) z wykorzystaniem formularza oświadczenia i funkcjonalności technicznej na Koncie Klienta.
6. LIBET niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Dodatkowej.
7. W każdym przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Dodatkowej zostało skutecznie złożone, LIBET zwróci Klientowi odpowiednią kwotę w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy z którego kwotę przekazano, lub na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, o ile został wskazany.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Dodatkowej przez Klienta postanowienia tytułu IV ust. 9 i 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

IX. REKLAMACJE.
1. Reklamacje składa się z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: kontakt@libet.pl Zgłoszenie reklamacyjne obejmować winno oznaczenie E-PROJEKT’u którego reklamacja dotyczy, wskazanie faktury VAT wystawionej przez LIBET w związku z realizacją tego E-PROJEKT’u, zwięzłe wskazanie zarzutów względem E-PROJEKT’u oraz ich uzasadnienie.
2. LIBET zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację ustosunkowując się do zarzutów reklamacyjnych w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Odpowiedź udzielana jest poprzez jej przesłanie na adres poczty elektronicznej z którego wysłano reklamację, o ile w treści tego zgłoszenia nie wskazano innego adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesłane stanowisko reklamacyjne LIBET.
3. LIBET nie ponosi skutków usunięcia konta pocztowego na który miała być przesłane stanowisko reklamacyjne LIBET jaki i jakichkolwiek innych okoliczności, w szczególności wadliwości infrastruktury skutkujące niedoręczeniem stanowiska reklamacyjnego LIBET o ile okoliczności te nie dotyczą LIBET czy infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez LIBET.

X. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI.
1. Klient zakładając Konto Klienta w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez LIBET na zasadach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności. Składając Zamówienie (do czego niezbędne jest założenie Konta Klienta) i akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych przy rejestracji w Serwisie jak i danych przekazanych przy złożeniu zamówienia a w celu realizacji Zamówienia w szczególności w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy Zasadniczej i/lub Umowy Dodatkowej, wykonania w/w umów, rozwiązania w/w umów, reklamacji, rozliczeń oraz w dalszym zakresie wskazanym w treści Regulaminu a nie wskazanym uprzednio przy akceptacji Polityki Prywatności oraz własnego oświadczenia.
2. Dane osobowe Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem APS (o ile i w zakresie gdy tak stanowi Regulamin, Polityka Prywatności bądź inny dokument zaakceptowany przez Klienta)
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw, zgodnie z Regulaminem, z Polityką Prywatności na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie tych danych wyrażonej przez założenie Konta Klienta w Serwisie.

XI. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIE KLIENTA.
1. LIBET zobowiązuje się zapewnić, iż Klient przy zakupie towarów z oferty handlowej LIBET potrzebnych do wykonania E-PROJEKTU we wskazanym przez LIBET za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu APS (w ilościach zaokrąglonych w górę do pełnych jednostek Produktu wynikającej z funkcjonalności Serwisu) otrzyma rabat od ceny tych towarów w wymiarze 1200 PLN (o ile cena ta wynosi w wymiarze brutto wyniesie co najmniej (bez kosztów transportu i opakowań zwrotnych) ……………………… PLN a zakup ten zostanie zrealizowany w terminie …………. miesięcy od wykonania E-PROJEKT’u.
2. Wyznaczenia Punktu Sprzedaży dokonuję się poprzez podanie adresu inwestycji na Koncie Klienta, a zakup uważa się za dokonany o ile w terminie wskazanym w powyższym punkcie Klient uregulował sprzedającemu całość ceny sprzedaży i potwierdził odbiór produktów.

XII. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIE LIBET.
W przypadku wykorzystania E-PROJEKTU, LIBET jest uprawniony do nieodpłatnego wykonania zdjęć przeprowadzonej realizacji i nieodpłatnego umieszczania ich w swoich materiałach reklamowo-promocyjnych lub informacyjnych w tym także w sieci Internet. Powyższe nie obejmuje ujawnienia adresu czy jakichkolwiek innych danych Klienta, w tym danych osobowych.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. LIBET odpowiada za E-PROJEKT w zakresie i na warunkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym i innych przepisach prawa dotyczących świadczenia usług na rzecz konsumentów. LIBET jest zobowiązany do dostarczenia E-PROJEKT’u bez wad.
2. Na E-PROJEKT nie jest udzielana gwarancja. E-PROJEKT objęty jest odpowiedzialnością LIBET za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy na zasadach opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza LIBET wobec Klienta jest ona ograniczona do rzeczywistej straty chyba, że co innego ustalone zostało przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczących stosunku prawnego ukształtowanego Umową.
4. LIBET nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie E-PROJEKTU przez Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem.
5. LIBET nie ponosi odpowiedzialności za sposób, jakość oraz termin realizacji E-PROJEKTU przez wykonawcę zatrudnionego przez Klienta.
6. W przypadku zakupu towarów z oferty LIBET w Punkcie Sprzedaży, LIBET nie ponosi odpowiedzialności za termin realizacji zamówienia.