POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

  1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi Operatora („Reklamacja”).

  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Operatora wskazany w Regulaminie bądź poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany w nagłówku Regulaminu.

  3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia stanowiącego przyczynę Reklamacji.

  4. Reklamacja będzie rozpoznana w terminie 14 dni od jej daty otrzymania.

  5. Reklamacje dotyczące zawartych Transakcji, w tym wad Produktów bądź Usług będących przedmiotem Transakcji, bądź też nienależytego wykonania bądź niewykonania Transakcji należy kierować do Dystrybutora będącego stroną Transakcji. Reklamacje niedotyczące Usługi Operatora nie będą rozpoznawane przez Operatora.

 

Pobierz formularz reklamacji produktu klikając tutaj.

Pobierz formularz reklamacji usługi projektowej klikając tutaj.

Pobierz wniosek odstąpienia od umowy tutaj.