Ogólne warunki zakupu produktu

Niniejsze ogólne warunki umowy („OWU”), określają zasady zawierania za pośrednictwem Serwisu prowadzonego i administrowanego przez Operatora, pomiędzy Klientem a Dystrybutorem Transakcji, której przedmiotem jest zakup Produktów.

Użyte w OWU określenia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

Niniejsze OWU są udostępniane Klientom nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszych OWU. Treść Transakcji, której przedmiotem jest nabycie Produktów regulowana jest niniejszymi OWU oraz Zamówieniem. Złożenie Zamówienia wymaga:
 1. założenia Konta w Serwisie,
 2. podania danych osobowych Klienta, tj. imienia, nazwiska, adresu inwestycji oraz numeru telefonu, a także danych do faktury, jeżeli są inne od wskazanych powyżej,
 3. wybrania formy dostawy Produktów,
 4. akceptacji niniejszych OWU, oraz
 5. dokonania płatności.
 1. Dystrybutor i Klient mogą zmienić treść zawartej między nimi Transakcji w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Ceny Produktów określone są w Zamówieniu. Ceny produktów mogą ulec zmianie, jednak zmiana Cen Produktów nie dotyczy Produktów zamówionych przez Klienta przed dokonaniem takiej zmiany.
 3. Koszt dostarczenia Produktów określony jest w Zamówieniu. Koszt dostarczenia Produktów może ulegać zmianie, przy czym zmiana tych kosztów nie dotyczy dostawy Produktów zamówionych przez Klienta przed dokonaniem takiej zmiany.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Klient może złożyć Zamówienia na Produkty jedynie u Dystrybutora wskazanego przez Serwis. Powyższe nie ogranicza możliwości zawierania przez Klienta umów z innymi Dystrybutorami, co jednakże może być dokonane jedynie z pominięciem Serwisu i na warunkach ustalonych przez strony takiej umowy osobiście.
 5. Zapłata realizowana jest w sposób wskazany w OWU, a Zamówienie uważa się za opłacone w chwili wpływu wskazanych w Zamówieniu kwot na rachunek bankowy Dystrybutora.
 6. Minimalna ilość sprzedaży dla każdego z Produktów wynosi odpowiednio jedną jednostkę opakowania określonego Produktu, która może być przedmiotem Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu w szczególności: jedna paleta Produktu, jedno opakowanie typu big – bag, lub inna najmniejsza jednostka opakowaniowa Produktu, wynikająca z funkcjonalności Serwisu, dostępna u Dystrybutora realizującego sprzedaż Produktu.
 7. Operator nie zapewnia i nie gwarantuje, iż zasoby Serwisu obejmują całość oferty handlowej Dystrybutora. Dystrybutorzy nie zapewniają i nie gwarantują, iż całość asortymentu wskazanego jako istniejący bądź dostępny w Serwisie jest dostępna do zamówienia na terenie całego kraju.

 

2. PRODUKTY

 1. Właściwości, cechy i inne okoliczności dotyczące Produktów wskazane są w treści Karty.
 2. Dystrybutor nie składa innych oświadczeń i zapewnień niż te wskazane w treści Karty, co jednakże nie ogranicza zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zapewnień Dystrybutora względem Klienta będącego Konsumentem.
 3. Zdjęcia i odwzorowania Produktów umieszczone w Serwisie nie stanowią ani zapewnienia, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ze względu na warunki atmosferyczne towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć, właściwości wyświetlania i inne okoliczności, rzeczywiste kolory Produktów, ich struktura i forma, mogą różnić się od prezentowanych na fotografiach umieszczonych w Serwisie. Z Produktami i ich faktycznymi cechami można zapoznać się szczegółowo w punkcie sprzedaży Dystrybutora przed złożeniem Zamówienia.

 

3. ZAMÓWIENIE I TRANSAKCJA

 1. Stronami Transakcji, której przedmiotem jest nabycie Produktów jest Klient oraz Dystrybutor.
 2. Dane identyfikacyjne Dystrybutora, będącego stroną Transakcji są ujawnione w Serwisie w zakładce dotyczącej Dystrybutora oraz będą wskazane w treści Zamówienia.
 3. Przedmiotem Transakcji jest zobowiązanie się Dystrybutora do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz do dostarczenia go Kupującemu zgodnie z treścią Zamówienia, a także zobowiązanie się Kupującego do zapłaty Dystrybutorowi Ceny Produktu oraz kosztów dostawy zgodnie z treścią Zamówienia oraz do odebrania Produktu.
 4. Transakcję dotyczącą sprzedaży Produktów uznaje się za zawartą pomiędzy Dystrybutorem a Klientem z chwilą wpływu na rachunek bankowy Dystrybutora Ceny Produktu wraz z kosztami dostawy (o ile dotyczy) oraz innymi kosztami związanymi z nabyciem Produktów (opakowania, palety) wskazanymi w treści Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany adres e-mail. Szczegóły Zamówienia widoczne są także na Koncie, w zakładce „Zamówienia”.
 6. Termin realizacji Zamówienia wskazywany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia i uzależniony jest m. in. od formy dostawy, ilości zamówionych Produktów i ich dostępności, jednakże w żadnym przypadku termin ten nie przekracza 30 dni.

 

4. DOSTAWA I TRANSPORT

 1. Forma dostawy: Zamówione Produkty mogą być odebrane przez Klienta osobiście w punkcie sprzedaży Dystrybutora (Odbiór osobisty) lub dostarczone przez Dystrybutora na adres wskazany przez Klienta w treści Zamówienia, o ile Dystrybutor świadczy pod tym adresem usługi dostawy Produktów (Dostawa na miejsce inwestycji).
 2. W przypadku Odbioru osobistego, podczas składania Zamówienia Klient informowany jest o terminie, po upływie którego Produkt będzie gotowy do odbioru, a także o adresie oraz godzinach otwarcia punktu Dystrybutora, w którym nastąpić ma odbiór Produktu.
 3. W przypadku Dostawy na miejsce inwestycji, podczas składania Zamówienia Klient informowany jest o maksymalnym terminie, w jakim Produkt zostanie dostarczony. W przypadku Dostawy na miejsce inwestycji, Dystrybutor skontaktuje się z Klientem celem ustalenia szczegółów usługi transportu, w szczególności dnia i godziny Dostawy.
 4. W przypadku Dostawy na miejsce inwestycji, koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z informacją dotyczącą tych kosztów, wskazaną w Zamówieniu. Adres dostawy nie może być zmieniony przez Klienta bez zgody Dystrybutora gdyż ma podstawowy wpływ na ustalenie kosztów dostawy. Dokonanie przez Klienta zmiany warunków dostawy co do miejsca lub terminu dostawy, wymaga zgody Dystrybutora. Zmiana warunków dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty możliwa jest dodatkowo wyłącznie po uiszczeniu przez Klienta tych kosztów.
 5. W przypadku, gdy Dystrybutor dostarcza Produkty do miejsca rozładunku wskazanego przez Klienta, a zgodny z przepisami prawa (w szczególności przepisami ruchu drogowego) i warunkami bezpiecznego wykonywania transportu (tj. nienarażający na niebezpieczeństwo osoby i mienie) dojazd do tego miejsca dla pojazdu z napędem na jedną oś o wymiarach dł 13,60m; szer 2,40m; wys 4,00m i dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton, którym realizowana jest dostawa, nie będzie możliwy bądź będzie nadmiernie utrudniony, Klient niezwłocznie wskaże inne właściwe (tj. takie, które pozostaje w dyspozycji Klienta i do którego istnieje zgodna z prawem i warunkami bezpiecznego wykonywania transportu droga dojazdu) i pobliskie (tj. nie dalsze niż zlokalizowane 2 km licząc najkrótszą właściwą trasą od planowanego miejsca dostawy) miejsce rozładunku. Jeżeli takie miejsce nie zostało w ten sposób wskazane, Dystrybutor jest uprawniony bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania do transportu Produktów z powrotem do miejsca ich załadunku, a Klient obowiązany jest pokryć koszty związane z bezskuteczną dostawą.
 6. W przypadku Dostawy na miejsce Inwestycji Klient lub wyznaczona przez niego osoba, jest zobowiązany do odbioru Produktów w ustalonym przez strony czasie i miejscu. O ile osobą odbierającą produkty nie jest Klient, najpóźniej w dniu Dostawy Produktów, Klient zobowiązany jest zawiadomić Dystrybutora o osobie uprawionej do odbioru Produktów. W przypadku braku odbioru Produktów przez Klienta z uwagi na jego nieobecność lub brak wskazania osoby uprawnionej do odbioru Produktów, Klient zobowiązany jest ponieść koszty związane z brakiem odbioru Produktów.
 7. W przypadku Odbioru osobistego, Klient (także w sytuacji, gdy korzysta z usług wybranego przez siebie przewoźnika) odpowiada za właściwy załadunek i właściwe zabezpieczenie Produktów.. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z załadunkiem i transportem Produktów wykonywanym przez Klienta lub inne podmioty wykonujące te czynności na jego zlecenie.
 8. Z chwilą odbioru Produktów, na Klienta przechodzi ryzyko ich uszkodzenia lub utraty.
 9. W przypadku wystąpienia błędów technicznych, w tym informatycznych, z powodu których w Serwisie widniałyby jako dostępne Produkty, które w rzeczywistości nie są dostępne u Dystrybutora, a Klient złożył Zamówienie co do takich Produktów, wówczas umowa traktowana jest jak niezawarta a Klientowi zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia wszelkie kwoty uiszczone przez niego w związku z Zamówieniem. O zaistnieniu takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W przypadkach niemożliwości wykonania Transakcji zgodnie z jej treścią z uwagi na niewykonanie przez Klienta obowiązków odbioru Produktów, Dystrybutor może odstąpić od Transakcji składając Klientowi odpowiednie oświadczenie. W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia był zakup Produktów z Dostawą do miejsca inwestycji Dystrybutor może zachować uiszczone przez Klienta koszty dostawy Produktów w podwójnej wysokości (z uwagi na konieczność zwrotnego przywiezienia Produktów będących przedmiotem Zamówienia do punktu sprzedaży Dystrybutora).

 

5. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT (RĘKOJMIA / GWARANCJA)

 1. Dystrybutor jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktu zgodnego z informacjami podanymi przez Dystrybutora w Serwisie a także zgodnego z innymi ustaleniami poczynionymi przez Dystrybutora z Kupującym, w stanie wolnym od wad. Dystrybutor oświadcza, że Produkty są zgodne z normami, aprobatami technicznymi i innymi dokumentami, które z uwagi na typ i rodzaj Produktów, ich dotyczą.
 2. Dystrybutor zawierając Transakcję udziela Klientowi gwarancji na Produkty na zasadach wskazanych w niniejszych OWU.
 3. Rękojmia, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym jest udzielana wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, rękojmia jest wyłączona, a odpowiedzialność Dystrybutora za Produkt ograniczona jest wyłącznie do uprawnień z tytułu gwarancji.
 4. Okres gwarancji jak i warunki gwarancji ustalone zostały w treści Karty, a w przypadkach gdy okres gwarancji nie został wskazany w treści Karty, gwarancja jest udzielana na okres dwóch lat od dnia wydania Produktów, przy czym okres gwarancji na Produkty co do których ustalono okres przydatności do użytku / wykorzystania jest równy okresowi przydatności do użytku / wykorzystania tych Produktów.
 5. O ile Klientowi w zgodzie z postanowieniami niniejszych OWU jest udzielana rękojmia za wady fizyczne, okres rękojmi wynosi 2 lata od chwili wydania Produktów Klientowi, przy czym o ile co do Produktu ustalono okres przydatności do użytku / wykorzystania, Dystrybutor jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi o ile Klient wykorzystał / zużył Produkt po tym okresie.
 6. Poniższe przepisy niniejszego punktu dotyczą tak odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jak i z tytułu rękojmi (o ile rękojmia określonemu Klientowi jest udzielana).
 7. Dystrybutor jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Transakcji bądź w chwili odbioru Produktów.
 8. Gwarancja realizowana jest na zasadach ustalonych w treści Karty, przy czym w przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa, utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne koszty, a wada nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Klienta, Dystrybutor może odpowiednio obniżyć cenę Produktu.
 9. W przypadku stwierdzenia wady, Klient jest zobowiązany do wstrzymania się od korzystania czy też zabudowy Produktów do czasu poinformowania Dystrybutora o wadzie przez złożenie reklamacji i otrzymania stanowiska Dystrybutora co do tego zgłoszenia. Jeżeli Klient wbudował Produkt z wcześniej stwierdzonymi wadami, bądź co do którego złożył zgłoszenie reklamacyjne przed jego wbudowaniem a zgłoszenie to nie zostało rozpoznane z uwagi na brak upływu terminu wskazanego w ust. 16 poniżej, w przypadku potwierdzenia istnienia wady, zobowiązany z gwarancji nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy Produktów.
 10. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Dystrybutora o wadzie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili jej wykrycia.
 11. W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z niniejszymi OWU.
 12. Okoliczności wyłączone bądź powodujące utratę albo ograniczenie uprawnień z tytułu gwaranci bądź rękojmi wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (o ile do określonej Transakcji mają one zastosowanie), treści Karty oraz OWU.
 13. Gwarancji i rękojmi nie podlegają wady jak i skutki wad zaistniałe na skutek niestosowania się Klienta do treści OWU oraz Karty.
 14. O ile w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Produkty wymieniane są na wolne od wad, wszelkie wadliwe Produkty po ich wymianie stają się własnością Dystrybutora.
 15. Klient składa reklamację Dystrybutorowi, z którym zawarł Transakcję. Reklamacje mogą być składane na adres e-mail Dystrybutora wskazany Klientowi jako adres do kontaktu Dystrybutora bądź pisemnie na adres Dystrybutora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź adres z którego przysłano zgłoszenie (o ile zostało ono przesłane pocztą elektroniczną), a o ile zgłoszenie reklamacyjne zostało złożone pocztą zwykłą odpowiedź będzie dostarczona pocztą zwykłą.
 16. Dystrybutor zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację ustosunkowując się do żądań reklamacyjnych Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 

6. SZCZEGÓLNY PRZYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Transakcji w terminie 14 dni od dnia wydania mu Produktów przez Dystrybutora, bez podania przyczyny. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości nie jest dozwolone odstąpienie od części umowy tj. od zakupu jedynie części Produktów objętych jednym Zamówieniem. W wypadku gdy w ramach jednej Transakcji (zawartej z jednym Dystrybutorem) Kupujący nabywa więcej niż jeden Produkt, a Produkty są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od Transakcji rozpoczyna bieg od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego Produktu lub w którym osoba wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z Produktów. Dla uniknięcia wątpliwości, w razie jednorazowego złożenia kilku Zamówień skutkujących zawarciem osobnych Transakcji z różnymi Dystrybutorami, przewidziane w niniejszym ustępie zasady obliczania terminu do odstąpienia od umowy odnoszą się do każdej z takich poszczególnych Transakcji z osobna. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy, aby w/w Klient wysłał Dystrybutorowi na zasadach wskazanych w ust. 5 poniżej, oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, przed upływem powyższego terminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient jest zobowiązany zwrócić na własny koszt Produkty w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Dystrybutorowi, na adres z którego dostawa Produktów była realizowana chyba, że Dystrybutor wyrazi zgodę na inne miejsce realizacji zwrotu Produktów.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w ust. 1, koszty zwrotu Produktów Dystrybutora obciążają Klienta. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Z uwagi na specyfikę poszczególnych Produktów w szczególności ich wagę lub gabaryty, oraz fakt, iż transport tego Produktów tego rodzaju może być realizowany z wykorzystaniem pojazdów dostawczych bądź ciężarowych gdzie stawka transportowa ustalana jest zależnie od odległości koniecznej do przebycia przez taki pojazd, koszty zwrotu rzeczy mogą nie być znane w dacie zawarcia umowy pomiędzy Dystrybutorem a Klientem. Koszty zwrotu rzeczy stanowią natomiast wyłącznie koszty wykonania usługi transportowej, w tym załadunku i rozładunku, odpowiedniej do ilości i charakteru Produktów przez podmiot zawodowo trudniący się wykonywaniem usług spedycji / przewozu.
 4. Zwrot płatności uiszczonych przez Kupującego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na rachunek Klienta, z którego dokonywał płatności przy Zamówieniu lub w inny wyraźnie wskazany przez Klienta sposób. Zwrotu środków dokonuje Dystrybutor. Dystrybutor nie proponuje i nie dopuszcza samodzielnego odbierania Produktów od Klienta. Dystrybutor może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktów do Dystrybutora, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej .
 5. Pomocniczy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do OWU. Dystrybutor nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane jest poprzez jego wysłanie na adres Dystrybutora wskazany w Zamówieniu bądź poprzez jego bezpośrednie doręczenie osobie czynnej w lokalu Dystrybutora, o którym mowa powyżej.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot płatności obejmuje wszelkie koszty otrzymane od Klienta, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Wówczas Dystrybutor nie jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy najtańszym zwykłym sposobem dostawy, a wybranym przez Klienta.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

 

7. PŁATNOŚCI

 1. Płatności w Serwisie mogą być dokonywane tylko w PLN.
 2. Zwroty płatności będą dokonywane w PLN.
 3. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Płatności za zamówione Produkty dokonywane są z wykorzystaniem form elektronicznych dostępnych w Serwisie, tj.:
 1. płatność z wykorzystaniem karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
 2. płatność online,
 3. płatność BLIK
 1. Zwrot jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Klienta w związku z Transakcją będzie następował na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana, chyba że Klient poinformuje Dystrybutora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
 2. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Dystrybutora pełnej płatności za Zamówienie.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Dystrybutor nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jednocześnie Dystrybutor informuje, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Czyniąc zadość obowiązkom wynikającym z przepisów prawa Dystrybutor informuje, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Dystrybutorem, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Dystrybutorem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Dystrybutora.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia OWU stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWU.
 6. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz przepisy prawa polskiego.